Chainsmokers - Coldplay

 • 0. Véarsa 1Mé ag cuimhniú siar fadó

  • (Tá) mé ag cuimhniú I’m reminiscing
  • siar fadó on bygone times
  • Ag cuimhniú siar thinking back
  • Ag breathnú siar looking back
  • ag goil (gabáil) siar going back
 • 0. Véarsa 1Ar laochra d’imigh romhainn

  • Ar laochra on heroes
  • d’imigh romhainn that went before us
  • Romham, romhat before me, before you
  • roimhe, rompi before him, before her
  • Romhainn, romhaibh, rompu Before us, before you, before them
 • 0. Véarsa 1Oisín ‘s Niamh chinn óir

  • Oisín ‘s Oisín and
  • Niamh chinn óir Niamh of the golden hair
 • 0. Véarsa 1Na Fianna is fírinní a bhí

  • Na Fianna Mythological warriors
  • is firinní the most honest
  • a bhí (ann) that existed
  • Is mó / is lú the biggest / the smallest
  • Is deise / is uafásaí the nicest / the most horrible
  • Is fearr / is measa the best / the worst
 • 0. Véarsa 1Mar rin’ Setanta óg

  • Mar a rin’ (rinne) as he did
  • Setanta óg Young Setanta
  • Cé a rinne e (é)? Who did it?
  • Céard a rinne se (sé)? What did he do?
  • A ndearna tú e (é)? Rinne / Ní dhearna Did you do it? Yes / No
 • 0. Véarsa 1‘S a chamán ina ghlaic

  • ‘S a chamán with his hurley
  • ina ghlac in his grasp
  • I mo ghlac In my grasp
  • I do ghlac In your grasp
  • Inár nglac In our grasp
 • 0. Véarsa 1Tá mé ag iarra’ bheith mar iadsan i Iár an aon(aigh)

  • Tá me ‘g iarra’ bheith I want to be
  • mar iadsan as they were
  • i lár an aonaigh in the middle of the marketplace
  • a bheith ann to be there
  • a bheith in ann to be able to
  • a bheith in am to be on time
 • 0. RéamhCh.Deir sí – ‘s céard a cheapfá dhó?

  • Deir sí she siad
  • céard a cheapfá what would you think?
  • dhó? of it?
  • Céard a dhéarf(há)á leis? What would you say to him?
  • Céard a cheapf(há)á anois? What would you think now?
  • Céard a dhéanf(há)á faoi? What would you do about it?
 • 0. RéamhCh.Nach cuma céard an riosc’

  • Nach cuma It doesn’t matter
  • céard é an riosca what the risk is
  • nach cuma dhuit none of your business
  • Is cuma liom I don’t care
  • Is cuma liom sa diabhal I couldn’t care less
 • 0. RéamhCh.Ní bheidh mé riamh ‘nan’ déana’ gan í

  • Ní bheidh mé riamh I will never be able
  • in ann déanamh gan í to do without her
  • A’ mbeidh tú…? Beidh / Ni bheidh Will you be …? Yes / No
  • A’ bhfuil tú? Tá mé/Níl mé Are you …? I am/ I am not
  • A’ raibh tú …? Bhí / Ní raibh Were you …? I was/ I wasn’t
 • 0. RéamhCh.Nós Oisín i ndiaidh na bhFiann

  • Ar nós Oisín Like Oisín
  • i ndiaidh na bhFiann after the Fianna
  • i mo dhiaidh after me
  • i do dhiaidh after you
  • i do dhiaidhse after you (emphasized)
 • 0. RéamhCh.Ní athróinn aon cheo

  • Ní athraíonn I would not change
  • aon cheo anything
  • tada – níl tada ann nothing – there’s nothing there
  • aon cheo – níl aon cheo ann nothing – there’s nothing there
 • 0. RéamhCh.Tada ar féidir bhris

  • tada nothing
  • ar féidir that can be
  • bhris broken
  • An féidir leat ..? Is féidir / Ní féidir Can you …….? Yes / No
  • An féidir é a dhéana’? Can it be done?
 • 0. RéamhCh.‘S tú bun ‘s barr mo shaoilse

  • Is tú You are
  • Bun ‘s barr top & bottom ( entire)
  • mo shaoilse my life (emphasized)
  • Is mise … / Is tusa I am … / You are
  • Is eiseann … / Is ise … He is … / She is …..
  • Is muide / is sibhse / is iadsan .. We are ../ You are ../ They are …
 • 0. RéamhCh.Just, fan liom ar mo dheis

  • Fan liom stay with me
  • ar mo dheis on my right hand side
  • Fan go bhfeic(he)idh tú Wait till you see
  • Fan amach uaim! Stay away from me
  • Fan ort Hold on a minute
 • 0. CurfáDhá mbéinnse i mo laoch dhuit

  • Dhá mbeinnse If I were
  • i mo laoch a hero
  • dhuit to you
  • Dhá mbeinnse in ann? If I were able to?
  • Dhá mbeinnse níos óige If I were younger?
  • Dhá mbeinnse i gceannas? If I were in charge
 • 0. Véarsa 2Mé ag cuimhniú siar fadó

  • Tá me (mé) ag cuimhniú I am thinking
  • siar fadó bygone times
  • Cuimhnigh ort féin Pull yourself together
  • An cuimhin leat e (é)? Is cuimhin liom/Ní cuimhin liom Do you remember it? Yes/No
  • Cuimhní cinn memories
 • 0. Véarsa 2Na laocha d’imigh romhainn

  • Na laochra The heros
  • a d’imigh romhainn that have gone before us
  • Cár imigh sé? Where did it go?
  • Tá sé uilig imí (imithe) It’s all gone
  • Tá me (mé) ar tí imeacht(a) … I was about to leave …
 • 0. Véarsa 2Cú Chulainn seasamh fód

  • Cú Chulainn Cullen’s hound
  • ag seasamh fóid standing his ground
  • Tá sé ina sheasa’ (amh) He is standing
  • Tá mé i mo sheasa’ (amh) I am standing
 • 0. Véarsa 2Feirdia a chara a bhris

  • Feirdia a chara His friend Feirdia
  • a bhris to break / defeat
  • Bhris mé… I broke…
  • Cé’ chaoi ar bhris tú é? How did you break it?
  • Briste, bascaí, brúite Broken, battered, bruised
 • 0. Véarsa 2Eachtraí gan aon agó

  • Eachtraí Adventures / occurrences
  • gan aon agó without any worry
  • Gan fáth gan ábhar for no reason whatever
  • Gan fuacht gan faitíos without fear or favour
 • 0. Véarsa 2Níor rith leo riamh an clis

  • Níor rith leo riamh They never contemplated
  • an clis – cliseadh failure – failing
  • Ar rith se (sé) leat …? Did it occur to you …?
  • Ar rith se (sé) riamh leat …? Has it ever occurred to you …?
 • 0. Véarsa 2Ach ní mé an té a dhéanfas é mar sin

  • Ach ní mé an té But, I am not the person
  • a dhéanfas e that will do it
  • mar sin like that
  • Céard a dhéanfas tú? What will you do?
  • Cé a dhéanfas e (é)? Who will do it?
 • 0. RéamhCh.Deir sí – cá ‘il tú ag iarra’ ghoil?

  • Deir sí She says
  • Ca ‘il (bhfuil) Where
  • tú ag iarra’ goil (gabháil)? do you want to go?
  • Ca ‘il (bhfuil) tú? where are you?
  • Cá ‘il (bhfuil) tú goil (gabhail)? Where are you going?
 • 0. RéamhCh.Bhfuil tú ag iarra’ goil sa tseans

  • ‘Bhfuil tú ..? do you ..?
  • ag iarra’ want to
  • goil (gabháil) sa tseans? take a chance?
  • Tá mé goil (gabháil) I am going
  • Tá mé goil (gabháil) leis an múinteoireacht I’m going to be a teacher
 • 0. RéamhCh.Ní hé go bhfuil mé lorg laochra

  • Ní hé It’s not
  • go bhfuil mé that I am
  • ag lorg laochra searching for heroes
  • Ní hé go bhfuil mé fiosrach ach…. It is not that I am curious but……
  • Ní hé go bhfuil tú ag cur as dhom ach….. It’s not that you are annoying me but…..
 • 0. RéamhCh.A bheas i gconaí ceart

  • a bheas that will be
  • i gcónaí always
  • ceart correct
  • Cé bheas ann? Who will be there?
  • Céard a bheas ann? What will it be there?
 • 0. RéamhCh.Toramsa (Tabhair dhomsa) a bhfuil a’ad

  • Toram (Tabhair dhom) Toramsa (Tabhair dhomsa) Give me (gimme)
  • a bhfuil a’ad all that you have
  • Toram e -(Tabhair dhom é) give it to me
  • Toram ceann give me one
  • Toram péire give me two
 • 0. RéamhCh.Ní iarrfaidh mé níos mó

  • Ní iarr(he)faidh mé I will not ask
  • níos mó any more
  • Ní iarr(he)faidh me (mé) ort aríst e (é) I won’t ask again
  • Ní iarr(hin)fainn ach … I would not ask only for …
 • 0. RéamhCh.Just, abair liom gur mise

  • abair liom tell me
  • gur mise that I am
  • Abair liom e (é) Say it to me
  • Abair amach e (é)! Spit it out
  • Abair leat Out with it
 • 0. RéamhCh.An té bheas i gcónaí leat

  • an té the person
  • a bheas that will always be with you
  • i gcónaí leat always with you
 • 0. CurfáDhá mbéinnse i mo laoch dhuit

  • Dhá mbeinnse If I could be
  • i mo laoch a hero
  • dhuit to you
 • 0. Véarsa 3Waltzáil ‘Mhatilda, Waltzáil ‘Mhaitilda

  • Waltzáil ‘Mhatilda, Waltzáil ‘Mhaitilda Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
 • 0. Véarsa 3Fág seo a’ waltzáil Mhaitilda a chroí

  • Fág seo Come on
  • a waltzáil waltzing
  • Mhatilda a chroí Matilda my sweetheart
  • Fág seo! Come on!
  • Fágaí seo! You (plural) have to leave this!
  • Ah fágaí seo! ah Come on you (plural) have to leave this!
 • 0. Véarsa 3‘S na samhaltaí ‘s taibhsí a’ teannadh linn ar bharr na dtonn

  • ‘S na samhaltaí And the incarnations
  • ‘s taibhsí and the ghosts
  • ag teannadh linn coming to us
  • ar bharr na dtonn on the crests of the waves
  • ar bharr mo chloiginn off the top of my head
  • Tá sé ar bharr mo theanga It’s on the tip of my tongue
 • 0. Véarsa 3Fág seo a’ waltzáil ‘Mhatilda choí’

  • Fág seo a’ waltzáil You come a waltzing
  • Mhaitilda choí’ for ever
  • choí (choíche) ever
  • Ní tharlóidh sé choí (chóiche) It will never happen
 • 0. OutroD’fhan sé ‘s chan sé a’ breathnú ar a bhilly bruith

  • D’fhan sé ‘s chan sé He waited and he sang
  • A’ breathnú ar looking at
  • a bhilly bruith his billy boiling
  • Ag breathnú ar an teilifís Watching the television
  • Ce’ chaoi a’ mbreathnaím? How do I look?
  • Bhreathnaigh me (mé) ar an gcluiche I looked at the match
 • 0. OutroFág seo a’ waltzáil ‘Mhaitilda a chroí

  • Fág seo a’ waltzáil You come waltzing
  • ‘Mhaitilda a chroí Matilda mu sweetheart
 • 0. OutroGabh i leith uait a’ damhsa

  • Gabh i leith uait You come with me
  • a’ damhsa dancing
  • Gabh i leith Come here
  • Gabh i leith uait Come here with me
  • Gabh i leith anseo nóiméad Come here for a minute
 • 0. OutroFág (i) do dhiaidh gach uile rud

  • Fág ‘ do dhiaidh Leave behind you
  • gach uile rud everything
  • Fág é Leave it
  • Fág mé Leave me alone
  • Fág a’ bealach Get out of the way
 • 0. OutroFág seo a’ waltzáil ‘Mhatilda choí’

  • Fág seo waltzáil You come waltzing
  • Mhatilde choí’ Matilda forever

Shopping Cart
Scroll to Top