• 0. Véarsa 1Seod a’ ciúneas titim síos

  • Seod e (é) an This is the
  • ciúneas quite / quietness
  • ag titim síós falling down
  • Seod e (é) - Seod é an ceann This is it - This is the one
  • Ab eod e? Ab ‘in e? Is this uit? / Is that it?
  • Tit – Titim - Tití Fall - falling - fallen
 • 0. Véarsa 1Teanna’ timpeall orm aríst

  • Ag teannadh tightening
  • timpeall orm around me
  • aríst (arís) again
  • Gabh timpeall air go around it
  • teannadh isteach move / squeeze over
  • Teannadh timpeall orm Come in closer to me
 • 0. Véarsa 1‘S na focail bhíodh mo cheann chomh binn

  • 'S na focail bhíodh and the words that used to be
  • i mo cheann in my head
  • chomh binn so sweet
  • Cé a bhíodh ann? Who used to be there?
  • Cé a bhí ann? Who was there?
  • Cé a bhíonns ann? Who "does be" there?
  • Cé a bheas ann? Who will be there?
 • 0. Véarsa 1Iad ‘na dtost anois ach fós cuimhním

  • Iad 'na dtost anois They are now silent
  • ach fós but yet
  • cuimhním I remember
  • Bí i do thost Be quite
  • Tá siad ina dtost They are silent
  • Tá siad ina gcodladh They are asleep
 • 0. Véarsa 1‘S an aisling a bhíodh gcónaí i mbarr réim’

  • 'S an aisling and the aspiration
  • a bhíodh i gcónaí that used always be
  • i mbarr réime at the height of power
  • A bhíodh i gcónaí ann That used to be always there
  • A bhí i gcónaí ann That was always there
  • A bhíonn i gcónai ann That is always there
  • a bheas i gcónai ann That will always be there
 • 0. Véarsa 1Anois i gcéin

  • Anois now
  • i gcéin afar / abroad
  • Anois díreach! Right now!
  • Anois 's aríst now and then
  • anois nó go brách now or never
 • 0. Véarsa 1Cá ndeacha’ fonn na Saoirse

  • Cá ndeachaigh (sé) Where did it go
  • Fonn the melody
  • na saoirse of freedom
  • Cá ndeacha’ tú? Where did you go?
  • Ce’ chaoi ndeacha tú ann? How did you go there?
  • 'nDeachaigh tú 'bhaile ansin? Did you go home then?
 • 0. Véarsa 2Thainig naimhde thar sáile ‘steach

  • Tháinig naimhde Adversaries came
  • thar sáile from abroad (over the sea)
  • isteach came in
  • Cé tháinig isteach? Who came in?
  • Cé as a tháinig siad? Where did they come from?
  • Ce' chaoi ar tháinig siad? How did they come?
 • 0. Véarsa 2‘G iarra’ dubh a chuir ‘na gheal

  • Ag iarraidh Wanting to
  • an dubh the black
  • a chuir to put
  • ina gheal into white
  • Céar’ ‘tá tú ‘g iarra’? What do you want?
  • Tá mé ‘g iarra’ piorra I want a pear
 • 0. Véarsa 2Ní Náisiún sibh mar níl sibh fíor

  • Ní Náisiún sibh You are not a Nation
  • mar because
  • níl sibh fíor you are not authentic
  • Is / Ní náisiun sibh (Copail Is) Gaeilge has two forms of verb 'to be' - 'Is' and 'Tá'
  • An Náisiún sibh? Is/Ní Náisiún muid. Definitions & identification
  • An bhfuil sibh i bhur Naisiún? Tá/Níl Descriptions/locations/Emotions
 • 0. Véarsa 2Gabh go hifreann nó go Connacht siar

  • Gabh go hifreann go to hell
  • nó go Connacht siar or go west to Connacht
  • Gabh amach / gabh isteach Go out / go in
  • Gabh siar / gabh soir go back (go west) / go east
  • Gabh abhaile /gabh chodladh go home / go to sleep
 • 0. Véarsa 2Siad ag iarra’ spiorad ‘S ár bhféiniúlacht a scrios

  • Tá siad ag iarraidh They want to
  • ár spiorad our spirit
  • 's ár bhféiniúlacht and our identity
  • a scriosadh to destroy
  • Céar’ ‘tá tú ‘g iarra’? What do you want?
  • Tá mé ‘g iarra’ ...... I want ....
 • 0. Véarsa 2A chur faoi chois

  • a chur to put
  • faoi chois under foot (oppress)
  • Cuir ort e (é) Put it on
  • Cuir air / as an solas Put on/off the light
  • Cuir uait e (é) Leave it aside
 • 0. Véarsa 2A’ múchadh fonn na Saoirse

  • Ag múchadh extinguishing
  • Fonn na saoirse The melody of freedom
  • Múch an solas Turn out the light
  • Múchadh an tine The fire went out
  • Mhúch se (sé) an tine He put out the fire
 • 0. Véarsa 3Ach bhí glórtha fós ‘nár measc

  • ach bhí but there were
  • glórtha voices
  • fós yet / still
  • inár measc amongst us
  • A raibh siad ..? Bhí / Ní raibh Were there? Yes / No
  • A’ bhfuil siad ..? Tá / Níl Are there? Yes / No
  • A’ mbeidh .....? Beidh / ní bheidh Will there be ....? Yes / No
 • 0. Véarsa 3A sheas go cróga ar son a gceart

  • A sheas that stood
  • Go cróga bravely
  • ar son on behalf of
  • a gceart their rights
  • Ar do shon féin On you own behalf
  • Ar son a chéile - Ar scáth a chéile For one another - one for all
 • 0. Véarsa 3Daoin’ nár umhlaigh riamh gu (do)-aon rí

  • Daoine people
  • nár umhlaigh riamh that never humbled/submit
  • gu (do) aon Rí to any king
  • D’umhlaigh sé dhá mháthair He was dutiful to his mother
  • Bhí sé umhal di He was obedient to her
 • 0. Véarsa 3Daoin’ nar theastaigh uathu cónaí faoi

  • Daoine People
  • Nár theastaigh uathu who did not want
  • cónai faoi to live under this
  • Ar theastaigh se (sé ) uait? Did you want it?
  • A' dteastaíonn se (sé) uait? Do you want it?
  • A' bhfuil se (sé) ag teastáil uait? Are you "wanting" it?
 • 0. Véarsa 3A d’éir’ amach ‘s a chua’ sa mbearna bhaol

  • A d'éirigh amach That arose up
  • 'S a chuaigh and went
  • sa mbearna bhaol into deadly danger
  • Éirigh! Tá sé in am éirí Get up! It's time to get up.
  • Éirigh as an tseafóid Stop the nonsense
  • Éirigh gu (do) do thóin! Get up off your backside!
 • 0. Véarsa 3A’ tabhairt a saol

  • A' tabhairt giving
  • a saol their lives
  • Ar thug tú leat e (é)? Thug, seod e (é) Did you take it with you? Yes, here it is.
  • Toram (tabhair dhom) e (é). Cén fáth? Faigh do cheann fhéin. Give it to me. Why? Get your own
  • A' dtabhar(he)faidh tú dhom e (é)? Aright, seo dhuit Will you give ...? Yes / No
 • 0. Véarsa 3Ag iarra’ fonn na saoirse

  • Ag iarraidh Wanting
  • Fonn na saoirse The melody of freedom
 • 0. OutroAch ní bheidh muid ciúin níos mó

  • ach but
  • ní bheidh muid ciúin we will not be quite
  • níos mó any more
  • Bí ciúin / Bígí ciúin Be quiet
  • A' mbei(há)feá ciúin? would you be quite?
  • Ciúnas, as ucht Dé! Be quite, for God's sake
 • 0. OutroCaithfear éisteacht lenár nglór

  • Caithfear éisteacht It has to be listened to
  • lenár nglór to our voices
  • Caithfear é a dhéana’ It has to be done
  • Caithfear é a rá It has to be said
  • Caithfear an áit a ghlanadh. The place has to be cleaned
 • 0. OutroTuirseach traochta den sean chráchroí

  • Tuirseach traochta sick & tired
  • den sean of the (same) old
  • cráchroí torment
  • Tá me (mé) tuirseach traochta I am dead tired
  • Tá me (mé) spíonta I'm wrecked
  • Tá me (mé) ar an dé deiridh I'm on my last legs
 • 0. OutroCothú fuath, déana’ cúis náire di

  • Cothú fuath nurturing hatred
  • déana' cúis náire di making a mockery of her (it)
  • Ag déana' do dhíchill Doing your best
  • A' déana' gaisce Boasting - showing off
  • A' déana' aithrise Imitating
 • 0. OutroGo brách labhair amach na-briathra choinneos muide soar

  • Go brách for ever
  • labhair amach speak out
  • na briathra the words
  • a choinneos that will keep
  • muide saor us free
  • Coinnigh ort Keep going
  • Coinnigh an cloigeann Stay calm (keep your head)
  • Coinnigh leis Keep it up
 • 0. OutroI gcónaí fíor

  • I gcónaí always
  • fíor true
  • I gcónaí - chuile uair - i gcaithe an ama Always - every time - continuously
 • 0. Outro‘S can linn fonn na Saoirse

  • 'S can linn and sing with us
  • Fonn na saoirse The melody of freedom