• 0. IntroAb ‘eod an saol ceart ? Nó ab é an t-aon fantasaí?

  • Ab ‘eod Is this
  • an saol ceart? the real life?
  • no ab é or is it
  • an t-aon fhantasaí? the only fantasy?
  • Ab ea? Ab ea anois? Is it? Is that so?
  • Ab é? Ab é atá ann? Is it him? Is that him?
  • Ab 'eod é? Ab 'in é? Is this it? Is that it?
 • 0. IntroI bhfostú in an’chain Gan éalú óna laincisí

  • I bhfostú Stuck / entangled
  • In anachain In adversity
  • gan ealú no escape
  • óna laincisí from the constraints
  • i bhfostú sa doras stuck in the door
  • i bhfolach sa gcoill hidden in the woods
  • i bhfoisceacht scread asail within an ass's roar
 • 0. IntroOscail do shúil’ Breathn’ chun na spéir’ ‘S bí

  • Oscail do shúile open your eyes
  • Breathnaigh look
  • chun na spéire towards the sky
  • 'S bí and be
  • Bí go maith - Tá mé Be good - I am
  • Ná bí deireanach - Ni Bheidh Don't be late - I won't
  • Bí ag éisteacht - Tá mé Listen - I am listening
 • 0. IntroIonam ach scorach, scorach Ciaptha ‘s cráite faoi

  • (Nil) ionam I'm just
  • ach scorach a poor boy
  • Ciaptha ‘s cráite faoi Tormented and deponent
  • Níl ionat ach amadán You are only an idiot
  • Níl iontu ach pleotaí They are only messers
 • 0. IntroMar tá sé éasca bheith, easca gabh Bog ar aghaid bog go beo

  • Mar tá se (sé) Because it is
  • éasca bheith - éasca gabh easy to be - easy to go
  • bog ar aghaidh - bog go beo move on - move quickly
  • Tá me (mé) g'iarra a bheith anseo I want to be here
  • 'dteastaíonn uait a bheith sa gcluiche? do you want to be in the game?
 • 0. IntroC(h)ibé slí tá’n ghaoth ghoil cuma liomsa sa diabhal faoi ‘ Ar aon chaoi

  • C(h)ibé slí whatever direction
  • tá an ghaoth ghoil(gabháil) the wind goes
  • cuma liom sa diabhal faoi i could not care less
  • ar aon chaoi anyway
  • C(h)ibé chaoi a gceapann tú fhéin? Whatever way you think yourself
  • C(h)ibé áit a dtograíonn tú? Wherever you would like yourself?
  • C(h)ibé ceann atá uait? Whichever one you want?
  • C(h)ibé chaoi ndeirtear e (é) Whatever way they say it
  • Alraight mar sin roghna' (aigh) cibé ceann atá uait! alright pick whichever one you want
 • 0. Véarsa 1Mhama, mé bun os cionn

  • A Mhama Mother
  • Tá mé bun os cionn I'm upside down / perturbed
 • 0. Véarsa 1Tá’n t-ainbheart déanta a’am

  • an t-ainbheart the evil deed
  • déanta a'am I have done
  • Céar' 'ta déanta ad? What have you done?
  • Tá an diabhal déanta a'ad You have made a hames of it
 • 0. Véarsa 1Chuir mé an t-urchar ina cheann

  • Chuir me (mé) I put
  • an t-urchar the bullet
  • ina cheann in his head
  • Cuir ort e (é) Put it on
  • Chuir se iachall orm He forced me to
  • Stop ag cur as dhom Stop annoying me
 • 0. Véarsa 1Mhama, bhí‘n saol just ‘na thús

  • A Mhama Mother
  • bhí an saol just life was just
  • ina thús beginning
  • bhí sé ina chnámh spairne It was a bone of contention
  • Tá sé seo ina chíor thuathail This is a mess
 • 0. Véarsa 1Ach é scriosta, caithte, mílte a’am dhom fhéin

  • ach e scriosta but it is ruined
  • caithte thrown away
  • millte a'am ruined by me
  • dhom fhéin for myself
  • déanta - ite - casta - curtha - pléite done - eaten - played - put/buried - discussed
 • 0. Véarsa 1Mhama , ó – ú Triom’ na deora gu (do) d’ aghaidh

  • Mhama , ó – ú Mother
  • Triom’ na deora dry the tears
  • gu (do) d' aghaidh from your face
  • Trioma' (igh) e (é) Dry it
  • Triomaígí bhur gcuid éadaí taobh amuigh Dry your (plural) clothes outside
 • 0. Véarsa 1Mura dtagam ‘r ais ariamh faoin lárna mhárach

  • Mura dtagaim If I don't come
  • ar ais ariamh ever come back
  • faoin lárna mhárach by the day after tomorrow
  • Mura bhfeiceann mé thú If I don't see you
  • Mura bhfuil tú sásta a dhéana'.... If you are not happy to do it....
  • Mura ndearna se (sé) e (é) If he hadn't done it
 • 0. Véarsa 1Coinnigh ort coinnigh ort Amhail ‘s nach raibh me riamh choí’ ann

  • coinnigh ort carry on
  • amhail 's as if
  • nach raibh mé riamh that i was never
  • choíche ann never there (existed)
  • Amhail 's go raibh ... as if there was ...
  • amhail's nach raibh as if there wasn't
 • 0. Véarsa 2Sin é, tá ‘n t-am istigh Mé a’ croith’ ó bhun go ceann

  • Sin e (é) That's it
  • Tá 'n t-am istigh The time is up
  • Mé a’ croith’ I'm shaking
  • ó bun go ceann from my toes to my head
  • Ab 'in e (é) - 'Sea, sin e (é) Is that it? - Yes, that's it
  • Ab 'eod e (é)? - 'Sea, sin e (é) Is this it? Yes - that's it
 • 0. Véarsa 2Codladh grifín síos mo dhroim

  • Codladh grifín Pins & needles
  • síos mo dhroim down my back
 • 0. Véarsa 2Maith dhom a bhfuil agaibh Ní fad’ mé beo

  • maith dhom forgive me
  • a bhfuil agaibh all that you have
  • ní fad' mé beo I will not be alive for long
  • Maith dom é seo a rá, ach.... Forgive me for saying this but....
  • Tá súil agam go maithfidh tú dom é I hope you can forgive me
  • Go maithe Dia dom é! May God forgive me
 • 0. Véarsa 2Mé ag imeacht liom Mé ag imeacht liom ón anachain

  • Mé ag imeacht liom I'm going on my own
  • i bhfad far away
  • ón anachain from the hardship
  • Imigh leat! Get lost!
  • D'imigh me (mé) liom I left
 • 0. Véarsa 2Mhama – ú -ú (Hebé chaoi tá ‘n ghaoth ghoil) Ag iarra’ an phian a leigheas

  • Mhama - ú -ó Mother
  • C(h)ibé chaoi tá ‘n ghaoth ghoil whatever way the wind goes
  • ag iarra' wanting
  • an phian a leigheas to heal the pain
  • A'bhfuil aon leigheas air? Is there a cure for it?
  • Níl aon leigheas ar an ngrá ach pósadh a mhac! There's no cure for love, except marriage boy
 • 0. Véarsa 2Faraor an lá a ruagadh mé riamh faoi smál

  • Faraor alas
  • an lá a rugadh mé riamh the day I was (for)ever born
  • faoi smál with a black mark (blemished)
  • Faraor, tarlaíonn a leithéid scaití Unfortuantly these things sometimes happen
 • 0. Véarsa 3Breathnaigh ort ansin Sileadh deora ‘nuas do aghaidh

  • Breathnaigh ort ansin look at you there
  • sileadh deora crying tears
  • anuas d'aghaidh down your face
  • Chuaigh siad síos ann They went down there
  • Bhí siad thíos ann They were down there
  • Tháinig siad aníos uaidh They came up from it
  • Chuaigh siad suas ann They went up there
  • Bhí siad thuas ann They were up there
  • Tháinig siad anuas uaidh They came down from it
 • 0. Véarsa 3Scorach thuas, scorach thíos nDéanfaidh tú an Fandango?

  • Scorach thuas, scorach thíos Young lad above, young lad below
  • nDéanf(ha)aidh tú an Fandango? Will you do the Fandango?
  • A' ndéanf (ha)aidh tú an jab sin? Déanf(ha)aidh/Ní dhéanf(ha)aidh Will you do that job? Yes/No
 • 0. Véarsa 3Toirineach ‘s tintreach Amadáin ‘s óinseach – iad

  • Toirineach ‘s tintreach Thunder & lightning
  • Amadáin ‘s óinseach iad They are idiots (male) & idiots (female)
 • 0. Véarsa 3Gaill’ ’s Muigheo – Gaill’ ’s Muigheo Gaill’ ’s Muigheo – iad ar dóigh

  • Gaillimh 's Muigheo Galway & Mayo
  • Iad ar dóigh They are brilliant
 • 0. Véarsa 3Thar cionn go deo ooooo

  • thar cionn excellent
  • go deo altogether (for ever)
  • Tá mé thar cionn slán a bheas tú! I am brilliant - long life to you!
 • 0. Véarsa 3Ionam ach scorach Chuile dhuine i mo dhiaidh

  • Nil ionam I'm only
  • ach scorach just a poor boy
  • chuile dhuine everybody
  • i mo dhiaidh is after me
  • Níl ionat ach pleota! You're only a messer!
  • Níl mé ach díreach tagtha I have only just arrived
  • Ní bhfaighféa (há) anseo ach blaiseadh You will only get a taster here
 • 0. Véarsa 3Níl ann ach scorach Cuma lena mhuintir faoi

  • Níl ann ach .. He's just a ...
  • scorach poor boy
  • cuma lena mhuitir his family does not care
  • faoi about him
  • An cuma leat? Is cuma sa diabhal liomsa! Do you care? I couldn't care less!
 • 0. Véarsa 3Maith dhó a shaol As an t-ainbheart amscaí

  • Maith dhó forgive him
  • a shaol his life
  • as an t-ainbheart for the evil deed
  • amscaí bumbling / clumsy
 • 0. Véarsa 3Easca bheith easca gabh An ligfeadh sibhe dhó?

  • éasca bheith, éasca gabh easy to be - easy go
  • an ligfidh sibh dhó will you let him go?
  • lig leis let him/it off
  • Ná lig dóibh imeacht! don't let them leave!
  • lig siad na maidí le sruth they took their eye off the ball
 • 0. Véarsa 3Bismillah! No Ní ligfidh muide dhó Ligí dhó

  • Bismiilah! No Ní ligfidh muide dhó Ligí dhó Bismiilah! No No we will not let him go Let him go!
  • Ní ligfidh muide dhó We will not let him go
  • Ligí dhó Let him go
 • 0. Véarsa 3Beelzebub ‘s a chuid diabhal Tá siad i mo dhiaidh

  • Beelzebub ‘s a chuid diabhal Beelzebub and his devils
  • Tá siad i mo dhiaidh They are after me
  • Rinne sí a cuid oibre She did her work
  • Cá ndeacha (igh) an chuid eile? Where did the rest go?
 • 0. OutrogCeapfá go bhféad’ tú A’ smugaile chaith mo aghaidh

  • gCeapfá Would you think
  • go bhféad’ tú that you could
  • A’ smugaile the spit
  • a chaitheamh i m'aghaidh to throw in my face
  • A' bhféadf(há)á socrú síos? D'fhéadf(ing)ainn/Ní fhéadf(ing)ainn Could you settle down? Yes/No
 • 0. OutrogCeapfá go bhfead’ tú Mo ghrása a chur thar a’ gclaí

  • gCeapfá go bhfead’ tú Do you think you could
  • mo ghrása my love (emphasized)
  • a chur to put
  • thar a' claí over the wall
  • A' gceapfá? Cheapf(ing)ainn/Ní Cheapf(ing)ainn Would you think? Yes/ Nó
 • 0. OutroO bheabaí, gabh dtí diabhal ‘nois a bheabaí

  • Ó bheabaí, Oh, baby
  • gabh dtí diabhail f*@' off (go to the devil)
  • 'nois a bheabaí now baby
  • Gabh suas ort féin Screw you
  • Gabh siar is ná tar siar! Go away back there and don't return
 • 0. OutroJust ‘g iarra’ ort ‘meacht, just giarra ort imeacht bhfad siar

  • Just 'g iarra’ ort ‘meacht just want you to go
  • i bhfad siar a long way back (away from me)
 • 0. OutroChuile cheo chomh deacair Tada dhéana’ faoi

  • chuile cheo everything
  • chomh deacair so difficult
  • tada dhéana' faoi nothing being done about it
  • Tá sé chomh fuar le sioctha It's as cold as frost
  • Tá sé chomh te le hifrinn It's as hot as hell
 • 0. OutroChuile cheo chomh deacair Ar aon chaoi

  • chuile cheo chomh deacair everything so difficult
  • ar aon chaoi anyway
 • 0. OutroC(h)ibé chaoi tá ‘n ghaoth ghoil

  • C(hi)bé chaoi whateverway
  • tá'n ghaoth goil the wind goes